Tuyển dụng


Công ty C? ph?n K? thu?t và Phân tích Môi tr??ng (EATC) là m?t ??n v? có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c l?y m?u và phân tích, quan tr?c môi tr??ng. ?? ?áp ?ng nhân l?c ph?c v? kh?i l??ng công vi?c trong th?i gian s?p t?i, EATC có nhu c?u tuy?n d?ng b? sung nhân s? nh? sau: 

STT

V? trí tuy?n d?ng

S? l??ng

Yêu c?u chung

1

K? s?, k? thu?t viên chuyên ngành Hóa phân tích, Hóa Môi tr??ng

 Hóa Phân tích: 2 v? trí

 Hóa Môi tr??ng: 2 v? trí

- T?t nghi?p Cao ??ng, ??i h?c chính quy ?úng chuyên ngành Hóa Phân tích, Hóa Môi tr??ng..

- ?u tiên các b?n ?ã có kinh nghi?m.

- Nhanh nh?n, nhi?t tình, ch?u khó, có tinh th?n c?u ti?n, ch?u ???c áp l?c cao trong công vi?c và s?n sàng ?i công tác xa.

- Làm vi?c ??c l?p, tinh th?n trách nhi?m cao.

- Công vi?c c? th? s? trao ??i khi ph?ng v?n

 

2

K? thu?t viên HI?n tr??ng

v? trí

- T?t nghi?p Cao ??ng, trung c?p các chuyên ngành v? môi tr??ng,...

- Yêu c?u : s?c kh?e t?t, ch?u ???c áp l?c cao trong công vi?c, tu?i d??i 25 tu?i

- Làm vi?c ??c l?p, tinh th?n trách nhi?m cao.

- Công vi?c c? th? s? trao ??i khi ph?ng v?n

- ?u tiên ?ng viên nam.

 

3

Nhân viên v?n phòng

2 v? trí

- T?t nghi?p Cao ??ng, trung c?p các chuyên ngành v? môi tr??ng,...

- Yêu c?u : Thành th?o tin h?c v?n phòng, có kinh nghi?m làm v?n phòng, làm trong các công ty v? môi tr??ng là m?t l?i th?. 

- Làm vi?c ??c l?p, tinh th?n trách nhi?m cao, ch?u ???c áp l?c cao trong công vi?c.

- Công vi?c c? th? s? trao ??i khi ph?ng v?n

Quy?n l?i ???c h??ng

- M?c l??ng theo th?a thu?n. (Thu nh?p sau th? vi?c t?i thi?u t? 5 tri?u/tháng)

- ???c làm vi?c trong môi tr??ng n?ng ??ng, có c? h?i th?ng ti?n.

- ???c tham gia các khóa ?ào t?o trong theo ?úng chuyên ngành và v? trí công tác do công ty tài tr? kinh phí.

H? s? xin vi?c g?m:

- ??n xin vi?c ho?c th? d? tuy?n ho?c CV tóm t?t quá trình h?c t?p và công tác;

- B?ng TN?H + b?ng ?i?m

- B?n sao ch?ng ch? hành ngh? và các v?n b?ng ch?ng ch? hi?n có 

- Các gi?y t? khác liên quan (n?u có).

Thông tin liên h?:

H? s? xin vi?c g?i v?: Phòng T? ch?c - Hành chính, Công ty C? ph?n K? thu?t và Phân tích Môi tr??ng.

?C: s? 311, V? Tông Phan, Kh??ng ?ình, qu?n Thanh Xuân, Hà N?i

?T: 02435598795; 

Ms. Nguy?n Anh Th? - Giám ??c ?i?u hành

Email: Thona@eatc.com.vn

Mr.V? Ng?c Bách - Giám ??c Kinh doanh

Email: vungocbach@eatc.com.vn

Th?i gian nh?n h? s?: Nh?n h? s? t? ngày 03/06/2018

Chú ý: 

- Các ?ng viên có th? g?i h? s? ?ng tuy?n qua email và n?p h? s? chính th?c sau khi ???c thông báo tuy?n d?ng.

- Công ty s? g?i ph?ng v?n ngay sau khi nh?n ???c h? s?.

- Công ty không tr? l?i h? s? n?u không trúng tuy?n.