Phòng thí nghiệm của chúng tôi

Phòng Thí Nghiệm Phân tích Quang phổ hấp thụ UV – VIS

 Phòng thí nghiệm quang phổ hấp thụ nguyên tử

Máy lấy mẫu bụi tổng số và lấy mẫu khí thải (ISO – Kinetic )

Phòng Thí Nghiệm Sắc ký khí

 

 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS